Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Vidavong Heuangmisouk;  Advisor:Nguyễn Thị Xuân Hương (2018)

 • Phân tích thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC, xác định những mặt đạt được, những mặt hạn chế trong phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào. Nghiên cứu so sánh sự thay đổi về xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước và sau khi tham gia vào AEC. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển xuất khẩu nông sản của CHDCND&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trung Đông (2020-10)

 • Bài viết nhằm xác định và đo lường tác động của các thành phần Giá trị thương hiệu nông sản đến giá trị thương hiệu tổng thể và tác động giữa các thành phần này với nhau được tiếp cận góc độ người tiêu dừng trực tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Giá trị thương hiệu sản phẩm nông sản chịu tác động trực tiếp bởi 4 thành phần: Nhận biết thương hiệu; Liên tưởng thương hiệu; Chất lượng cảm ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (2020-04-12)

 • Bài viết phân tích Việt Nam là quốc gia có lợi thế so sánh về phát triển nông nghiệp. Kể từ khi Đổi mới, nhiều chủ trương, chính sách phù hợp của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp được ban hành đã tạo động lực phát huy tiềm năng này, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước và hỗ trợ đắc lực cho cải thiện phúc lợi cư dân nông thôn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngà...

 • Bài trích


 • Đào Đức Huấn (2018-10-08)

 • Bài viết phân tích trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, một trong nhưng mục tiêu cần hướng tới là xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và có giá trị gia tăng cao. Do đó, cả sản xuất và thương mại nông sản phải bắt đầu từ việc định hướng thị trường, gắn với quy hoạch vùng sản xuất và các giải pháp nhằm bảo ...