Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Thị Thu (2014)

  • Chỉ ra những tác động của xu hướng công nhân hóa ở nông thôn nước ta hiện nay làm chuyển dịch cơ cấu lao động, gia tăng vấn đề giải quyết việc làm ở nông thôn, tạo ra nhiều ảnh hưởng về văn hóa. Từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục

  • Tạp chí


  • Phạm Hương Lan (1995)

  • Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đã từng ghi nhận việc tồn tại song song của hệ thống luật các làng xã mà dân gian quen gọi lệ làng với hệ thống luật pháp của Nhà nước Trung ương. Phần lớn các bản hương ước đều tập trung vào những quy ước khẳng định lãnh thổ ranh giới của làng; quy ước liên quan đến sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường; quy ước liên quan đến cơ cấu...