Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Thị Thanh Tâm (2017)

 • Về lý luận: Luận án góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về sự phát triển của KTTT theo hướng bền vững. Về thực tiễn: (i) Làm rõ những đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng, những thuận lợi và khó khăn, những vấn đề nảy sinh cần giải quyết trong quá trình phát triển KTTT tại địa bàn nghiên cứu. (ii) Tổng hợp và...

 • Báo cáo


 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2017-10-30)

 • Phúc đáp công văn số 1204/TTKQH-TV, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp. Trong đó nêu rõ kết quả đạt được trong việc thực hiện quyết liệt cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng; những thuận lợi, khó khăn và&#x...

 • Luận án


 • Trần Đăng Huy;  Advisor:Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân (2020)

 • Luận án hệ thống hóa và góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững cây sắn. Luận án lựa chọn cách tiếp cận tổng hợp để đánh giá sự phát triển bền vững cây sắn trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. Khung phát triển bền vững cây sắn tiếp cận tổng thể, toàn diện đối với sự phát triển một cây trồng với sự hài hòa giữa các mục tiêu. Luận án&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2012)

 • Tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên mức độ thâm dụng các yếu tố vật chất đầu vào cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) và nguồn lực tự nhiên cao. Mô hình tăng trưởng nông nghiệp như hiện nay mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều và rẻ nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao. Để th...

 • Bài trích


 • Trần Nhàn (2020-04-10)

 • Bảo đảm an ninh lương thực vừa là một trong những mục tiêu phát triển bền vững, vừa là một trong những phương cách giúp thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Nói theo cách khác, bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền triển bền vững liên quan hữu cơ mật thiết với nhau: muốn phát triển bền vững phải bảo đảm an ninh lương thực, muốn bảo đảm lương thực không thề khô...

 • Bài trích


 • Tường Mạnh Dũng (2020-05)

 • Phát triển bền vững (PTBV) là một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, một trong số đó là giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các chủ thể tham gia sản xuất nông nghiệp. Bài viết sẽ đề cập tới khía cạnh quan hệ...