Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Khuyên;  Advisor:Nguyễn Danh Sơn, Trần Minh Yến (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của Luận án có đóng góp các điểm mới về mặt học thuật, lý luận như sau: Xác định rõ hơn các nội dung quản lý PTNN của chính quyền cấp huyện trong điều kiện BĐKH, trong đó nhấn mạnh vào khâu quan trọng là tổ chức thực hiện các chính sách phát triển và qua đó tổng kết, đánh giá chính sách từ thực tiễn địa phương theo các nội dung và chỉ báo/chỉ tiêu được thiết...

 • Báo cáo


 • Ian Coxhead, Kim N.B. Ninh; Vũ Thị Thảo, Nguyễn Thị Phương Hoa (2010-3)

 • Nghiên cứu phân tích kinh nghiệm và thông lệ quốc tế trong việc thúc đẩy tăng năng suất và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp; kích thích phát triển kinh tế nông thôn; và đưa ra những kiến nghị cụ thể về những biện pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn đến năm 2020.

 • Bài trích


 • Phạm Bảo Dương (2020-04)

 • Thông qua số liệu thu thập được từ các báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban thành phố Hà Nội, bài viết đánh giá thực tiễn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ (NNCNC), cũng như vai trò của hợp tác xã (HTX) trong phát triển NNCNC ở Hà Nội. Kết quả cho thấy, việc phát triển NNCNC tại Thành phố đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, kết triển quả ...

 • Bài trích


 • Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Minh Bách Tùng (2020-09)

 • Chỉ dẫn địa lý cho nông sản Việt Nam nếu được xây dựng, phát triển và bảo vệ sẽ đóng góp rất nhiều cho lợi ích quốc gia, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, đặc biệt là đặc sản của các vùng, địa phương. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các điểm hạn chế pháp luật liên quan đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý và đề xuất các giải pháp để tăng cường hiệu quả của ho...

 • Luận án


 • Trần Lệ Phương;  Advisor:Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hoa Phượng (2021)

 • Luận án phân tích rõ đặc điểm, sự cần thiết và vai trò của vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), những nhân tố ảnh hưởng đến vốn cho phát triển NNƯDCNC. Luận án xây dựng khung phân tích về cơ cấu, tiêu chí đánh giá vốn cho phát triển NNƯDCNC, làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng vốn cho phát triển NNƯDCNC của HN trong chương 3 của luận án. Luận án đề ...

 • Luận án


 • Phạm Thị Diệu Linh;  Advisor:Ngô Thắng Lợi, Trần Hồng Quang (2021)

 • Luận án cung cấp căn cứ khoa học cho chính quyền tỉnh, huyện, xã ở Thanh Hóa trong việc nhìn nhận đúng đắn thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững, nguyên nhân của những thành công cũng như của những hạn chế và cung cấp thêm căn cứ khoa học để hoạch định phương hướng phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2025, xác định giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa trong ...