Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Thu Hường (2015)

 • Nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong khi lực lượng lao động phổ thông dư thừa thì lực lượng lao động có trình độ, nhất là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp cao lại thiếu hụt. Đây là tình trạng đáng báo động, không phù hợp với quy luật tăng trưởng

 • Luận án


 • Trần Thị Thoa;  Advisor:Trần Quốc Khánh, Nguyễn Hữu Dũng (-)

 • Sự tham gia của cư dân nông thôn luôn giữ vai trò nòng cốt trong XDNTM. Mức độ quan trọng của cư dân nông thôn thể hiện trong vai trò chủ thể chính và trực tiếp thực hiện từng tiêu chí NTM như: cải thiện điều kiện sống, cải thiện sinh kế, thực hiện an toàn trong sản xuất nông sản, vệ sinh môi trường,…Đây là chủ thể không thể thiếu trong quá trình XDNTM. Sự tham gia của cư dân nông ...

 • Luận án


 • Đinh Xuân Hùng;  Advisor:Lê Quốc Hội, Nguyễn Hoài Nam (2021)

 • Qua phân tích luận án cho rằng, cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM ở Nghệ An thời gian qua bên cạnh những thành công, thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (1) Về cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới: NSNN cấp còn chậm nên nhiều công trình chậm tiến độ. (i) Nguồn vốn tín dụng chảy vào nông nghiệp nông thôn nhưng vẫn ch...

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Tặng;  Advisor:Ngô Ngọc Thắng, Vũ Văn Hậu (2021)

 • Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử triết học Mác – Lênin để nâng cao năng lực tư duy biện chứng trong quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sự vận động và phát triển của xã hội nông thôn, từ nông thôn truyền thống chuyển sang nông thôn mới, thấy được cấu trúc hoạt động theo chiều ngang và chiều dọc của các tổ chức chính...