Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Authors: Ngân hàng thế giới (2016-12)

  • Báo cáo đánh giá tổng quan những diễn biến kinh tế bên ngoài và kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua. Trước những thách thức và cơ hội, nền nông nghiệp cần có những định hướng chuyển đổi mạnh mẽ nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở đổi mới sáng tạo, cung ứng ổn định, chất lượng đồng đều, đảm bảo ATTP và bảo vệ môi trường.

  • Tài liệu dịch


  • Authors: The Nationnal Assembly (2010-06-17)

  • This Law provides for objects liable or not liable to, pay ers of, bases for, registration, declaration, calculation and payment of, exemption from and reduction of, non-agricultural land use tax.

  • 2011


  • Authors: Đặng Hùng Võ; Phạm Thị Mộng Hoa (2011)

  • Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề "Xã hội và các xung đột đất đai" nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.