Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Thị Kiều Oanh (2014)

 • Phân tích một số quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản hiện hành: yếu tố tích cực và hạn chế. Chỉ ra nguyên nhân của hạn chế này là do pháp luật hiện hành điều chỉnh về chuyển nhượng dự án bất động sản còn nhiều bất cập. Đưa ra một vài ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi và hoàn thiện Luật Kinh doanh bất động sản.

 • 2014


 • Phạm Văn Tài (2014)

 • Đánh giá những việc làm được và khắc phục những hạn chế trong quá trình sắp xếp, đổi mới mà phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Để đáp ứng mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, việc sắp xếp, đổi mới CTNLN cần tập trung vào những nội dung: tiếp tục sắp xếp, đỏi mới CTNLN; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất; đổi mới cơ chế quản lý rừng; ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2012)

 • Tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên mức độ thâm dụng các yếu tố vật chất đầu vào cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) và nguồn lực tự nhiên cao. Mô hình tăng trưởng nông nghiệp như hiện nay mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều và rẻ nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao. Để th...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016-12)

 • Tài liệu đã nghiên cứu và phân tích sự bất bình đẳng thu nhập của Việt Nam giai đoạn 2002 – 2014 để có cái nhìn tổng quan hơn về sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, đồng thời xác định một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập dẫn tới sự bất bình đẳng thu nhập; là cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.