Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Thị Thanh Tâm (2017)

 • Về lý luận: Luận án góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về sự phát triển của KTTT theo hướng bền vững. Về thực tiễn: (i) Làm rõ những đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng, những thuận lợi và khó khăn, những vấn đề nảy sinh cần giải quyết trong quá trình phát triển KTTT tại địa bàn nghiên cứu. (ii) Tổng hợp và...

 • Luận án


 • Nguyễn Thanh Hùng (2017)

 • Luận án hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn; Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn; Đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn ở tỉnh TT. Huế đến năm 2020.

 • Luận án


 • Ngô Thị Mỹ (2016)

 • Luận án nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp trên cơ sở phát huy ảnh hưởng của nhân tố có lợi và hạn chế ảnh hưởng của nhân tố bất lợi nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể của luận án: Góp phần hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận ...

 • Luận án


 • Võ Thy Trang (2017)

 • Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận án là trên cơ sở lý luận và thực tiễn về thương mại nội ngành hàng nông sản, phân tích thực trạng về thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và các thành viên APEC nhằm xác định các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC. Từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy thương&...

 • -


 • Nguyễn Thị Thu (2014)

 • Chỉ ra những tác động của xu hướng công nhân hóa ở nông thôn nước ta hiện nay làm chuyển dịch cơ cấu lao động, gia tăng vấn đề giải quyết việc làm ở nông thôn, tạo ra nhiều ảnh hưởng về văn hóa. Từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục