Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2019)

  • |Nghiên cứu cơ sở lý luậnvà thực tiễn về giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH trong việc thực hiện pháp luật về cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện pháp luật về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phân tích các tác động tích cực, hạn chế, bất cập trong hoạt động này và chỉ ra nguyên nhân. Từ đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, đáp ứng mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.