Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Thị Hiền (2021-05)

 • Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những nâm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu, làm thay đổi toàn diện nông thôn Việt Nam. Bên cạnh các nguồn lực kinh tế, yếu tố văn hóa là động lực quan trọng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bài viết dự báo sự b...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương (2021-05)

 • Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh nền kinh tế địa phương phát triển chậm, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với thu nhập bình quân đầu người thấp, kết cấu hạ tầng chưa bảo đảm. Do đó, người dân nơi đây phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc chuyển đổi phương thức sản xuất, biến động về đất đai, môi trường... Bài viết tìm hiểu,&#x...

 • Bài trích


 • Lưu Khánh Cường (2021-07)

 • Bên cạnh những nỗ lực và thành tựu đạt được, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới. Làm thế nào để tận dụng lợi thế, cơ hội vượt qua được các khó khăn thách thức của hàng nông sản tham gia vào chuỗi cung ...

 • Bài trích


 • Cảnh Chí Hoàng, Nguyễn Huỳnh Mai Trâm (2021-04)

 • Nghiên cứu này phân tích tác động của phát triển nông nghiệp, tiêu thụ năng lượng và đô thị hóa đối với chất lượng môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn 1986-2018. Bằng cách áp dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ, kết quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy trong dài hạn, phát triển nông nghiệp và tiêu thụ điện đều làm tăng lượng khí thải CO2 ở Việt Nam, trong khi đó thì sự gia&...

 • Luận án


 • Hoàng Công Vũ;  Advisor:Nguyễn Văn Sự, Đặng Kim Oanh (2021)

 • Luận án đã làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020; trong đó, làm rõ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư, truyền thống, văn hóa, giáo dục của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang; nghiên cứu thực trạng nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang trước năm 2010. Khái quát những vấn đề cơ bản về...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Dũng (2020)

 • Để giải quyết vấn đề lao động việc làm vùng nông thôn, nhiều nước đã thực hiện đồng bộ các giải pháp khác nhau, trong đó, phát triển tổng hợp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là con đường cơ bản nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động dôi dư ở nông thôn. Bài viết đề cập kinh nghiệm phát triển công nghiệp ở nông thôn và phát triển tổng hợp vùng nông thôn của&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Trương Thị Thu Trang (2021-05-04)

 • Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu sắc đến các phân khúc của chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Cùng với những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, một lần nữa, đại dịch COVID-19 lại là phép thử đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Bài viết phân tích các tác động của đại dịch tới việc phát triển nông nghiệp và các biện pháp khắc phục trên thực tế.

 • Bài trích


 • Trần Kim Chung, Đỗ Thị Lê Mai (2020-03-23)

 • Bài viết phân tích những nhược điểm của thị trường bất động sản nông nghiệp Việt Nam. Thị trường bất động sản nông nghiệp ở Việt Nam có thời gian phát triển còn ngắn, thể chế chưa hoàn thiện, các yếu tố cấu thành thị trường còn thiếu… Tuy nhiên, cùng với chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao của Đảng, Nhà nước, thị trường bất động sản...