Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Cường (2021-01-20)

 • Trong 5 năm 2016 - 2020, nông nghiệp, nông thôn nước ta đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, thông qua việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Bài viết phân tích các giải pháp đẩy mạnh trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại ngành nôn...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Thu Hương (2020-06-10)

 • Việc chuyển đổi từ nền nông nghiệp lạc hậu sang nền nông nghiệp hiện đại công nghệ cao, ngoài nhân tố năng lực nội tại của ngành nông nghiệp, lấy thị trường làm động lực. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ánh (2020-10-19)

 • Bài viết phân tích để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành vĩ mô, đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (2020-04-12)

 • Bài viết phân tích Việt Nam là quốc gia có lợi thế so sánh về phát triển nông nghiệp. Kể từ khi Đổi mới, nhiều chủ trương, chính sách phù hợp của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp được ban hành đã tạo động lực phát huy tiềm năng này, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước và hỗ trợ đắc lực cho cải thiện phúc lợi cư dân nông thôn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngà...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Linh Giang (2020-05-17)

 • Bài viết phân tích trong quá trình đổi mới, các nông, lâm trường trước đây, công ty nông, lâm nghiệp ngày nay được sắp xếp lại, đổi mới tổ chức, quản lý cho phù hợp với cơ chế thị trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và các nguồn lực khác để cải thiện đời sống người lao động, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành các trung tâm kinh tế - xã hội, thị trấn, thị tứ, ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Chi Mai (2020-01-20)

 • Bài viết phân tích trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0), việc phát triển nông nghiệp ở Việt Nam theo hướng công nghệ cao là tất yếu và cần thiết. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, Việt Nam phải giải nhiều “bài toán” không dễ, trong đó có “bài toán” về vốn. Và kênh tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao là một trong những “lời giải” cho “bài toán” về...