Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Trần Văn Huy;  Advisor:Lê Văn Trịnh, Nguyễn Văn Liêm (2020)

  • Luận án cung cấp dẫn liệu khoa học mới về thành phần nấm ký sinh trên ve sầu, đặc điểm sinh học, sinh thái và khả năng ký sinh gây chết của nấm Paecilomyces cicadae đối với ve sầu hại cà phê trong điều kiện sinh thái ở vùng Tây Nguyên, làm cơ sở định hướng ứng dụng các loài nấm ký sinh khác thuộc chi Paecilomyces trong công tác đấu tranh sinh học với sâu hại cà phê nói riêng và câ...

  • Luận án


  • Phan Ngọc Nhí;  Advisor:Trần Thị Ba (2020)

  • Luận án đóng góp những kết quả nghiên cứu cơ bản về ứng dụng ánh sáng LED trong sản xuất. Làm phong phú thêm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu sau này để tiếp cận xu hướng phát triển sản xuất rau trong nhà ở các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến. Kết quả này có thể sử dụng bổ sung giáo trình giảng dạy và tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về ảnh hưởng của...

  • Bài trích


  • Lê Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Sơn (2020-04)

  • Từ năm 1988 đến nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam có nhiều biến động, nhưng tổng số vốn FDI có xu hướng tăng lên theo thời gian. Tuy vậy, dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam không ổn định, chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng vốn FDI vào nền kinh tế. Bài viết phân tích những thuận lợi cùng khó khăn, thách thức trong thu hút ngành nông nghiệp,&...