Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Phạm Thu Thuỷ (2009)

  • Việc quy định hạn mức đất nông nghiệp đặt ra giới hạn cần thiết, hành lang pháp lý an toàn để việc tập trung đất đai phát huy được vai trò tích cực của nó trên cơ sở hạn chế tác động tiêu cực. Phân tích làm rõ vấn đề hạn mức đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • Luận án


  • Bùi Thị Thanh Tâm (2017)

  • Về lý luận: Luận án góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về sự phát triển của KTTT theo hướng bền vững. Về thực tiễn: (i) Làm rõ những đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng, những thuận lợi và khó khăn, những vấn đề nảy sinh cần giải quyết trong quá trình phát triển KTTT tại địa bàn nghiên cứu. (ii) Tổng hợp và...

  • Luận án


  • Võ Thy Trang (2017)

  • Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận án là trên cơ sở lý luận và thực tiễn về thương mại nội ngành hàng nông sản, phân tích thực trạng về thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và các thành viên APEC nhằm xác định các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC. Từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy thương&...