Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Khương Ninh (2017-11)

 • Trên cơ sở kết quả ước lượng ảnh hưởng của biến động giá bán lúa đến thu nhập của nông hộ trồng lúa ở tỉnh Đồng Tháp, bài viết đề xuất giải pháp giảm thiểu sự biến động giá bán lúa - cùng các giải pháp khác - nhằm nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng lúa.

 • Bài trích


 • Mai Thị Huyền, Nguyễn Quang Hà (2017-9)

 • Bài viết làm rõ thực trạng rủi ro, phân tích cơ hội và thách thức trong chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Bắc Giang những năm gần đây; đồng thời, đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro nhằm phát triển bền vững chăn nuôi gia cầm của Bắc Giang trong thời gian tới.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • - (2002-4)

 • Nghiên cứu mức độ dễ tổn thương của các hộ nông dân trồng cây lâu năm trước rủi ro về giá cả; chất lượng kém của phần lớn diện tích trồng cây lâu năm hiện có ở Việt Nam và các hệ thống chế biến và tiếp thị các cây trồng xuất khẩu chính hiện không có đủ khả năng đảm bảo tối đa hóa mức giá cho người nông dân.

 • Tài liệu dịch


 • Toshihiko Kawagoe, Phạm Văn Dũng dịch (2014)

 • Tìm hiểu các động cơ kinh tế và chính trị của cải cách, các điều kiện cơ bản cho cải cách có thể được tiến hành quyết liệt, và nhận diện ra các vấn đề kinh tế do cải cách quyết liệt tạo ra. Bài viết phân tích các loại hình cải cách ruộng đất và thảo luận tóm lược các đặc thù trong cải cách ruộng đất ở Nhật bản; hệ thống hưởng dụng đất đai trước chiến tranh; mô tả tiến trình&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Đức Thành (2008)

 • Khảo sát, tóm tắt tổng quan các lý thuyết về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm xác định các yếu tố thúc đẩy, kìm hãm động lực đầu tư trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Xem xét các lý thuyết đầu tư tổng quát nhằm chỉ ra những yếu tố căn bản tác động đến động lực đầu tư nói chung. Tiếp đó, những đặc thù riêng biệt các khu vực sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn&...