Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Thị Thu Hương (2020-06-10)

 • Việc chuyển đổi từ nền nông nghiệp lạc hậu sang nền nông nghiệp hiện đại công nghệ cao, ngoài nhân tố năng lực nội tại của ngành nông nghiệp, lấy thị trường làm động lực. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Anh Phong (2019-12-12)

 • Việc đầu tư gắn liền chuỗi dịch vụ lô-gi-stíc với chuỗi giá trị nông nghiệp từ khâu nguyên liệu tới thị trường tiêu thụ, tối ưu hóa chi phí vận chuyển, vận tải, bảo quản nhiệt độ đúng quy trình,.... có vai trò vô cùng quan trọng. Bài biết phân tích ý nghĩa của việc phát triển hệ thống lô-gi-stíc và đề xuất các giải pháp để nâng cao hệ thống.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ánh (2020-10-19)

 • Bài viết phân tích để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành vĩ mô, đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn...

 • Bài trích


 •  (2017-11-17)

 • Bài viết phân tích sự sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và việc đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

 • Bài trích


 • Nguyễn Chi Mai (2020-01-20)

 • Bài viết phân tích trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0), việc phát triển nông nghiệp ở Việt Nam theo hướng công nghệ cao là tất yếu và cần thiết. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, Việt Nam phải giải nhiều “bài toán” không dễ, trong đó có “bài toán” về vốn. Và kênh tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao là một trong những “lời giải” cho “bài toán” về...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Hoài Thu (2015-10)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về nông nghiệp thông minh với khí hậu; thách thức của phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam; một số khuyến nghị về phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận.

 • Bài trích


 • Võ Hữu Phước, Trương Thị Thu Hương (2021-09)

 • Trên cơ sở tìm hiểu các yếu tố cấu thành của nông nghiệp xanh, cơ chế, chính sách và thực trạng phát triển nông nghiệp xanh Việt Nam hiện nay, bài viết nhận diện những "điểm nghẽn" trong quá trình phát triển nền nông nghiệp Việt Nam tiến tới nông nghiệp xanh. Từ đó, đề xuất các bền giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh bền vững.