Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Như Đến (2009)

  • Chính sách nông nghiệp chung của EU ra đời thống nhất các chính sách nông nghiệp của các nước thành viên trong suốt quá trình hình thành và phát triển luôn có sự điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới.

  • Bài trích


  • Cấn Anh Vũ (2022-03)

  • Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự nghiệp cách mạng của nước ta. Sau gần 35 năm tiến hành&#...

  • Bài trích


  • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-02-10)

  • “Bản đồ đổi mới” với 10 xu hướng công nghệ chủ đạo cho lĩnh vực nông nghiệp thế giới năm 2022 vừa được Hãng tư vấn StartUs Insight (SUI) của Áo phác thảo sau khi khảo sát 5.290 khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp. Bài viết phân tích những xu hướng mới và kiến nghị giải pháp nhằm tận dụng tối đa xu hướng đó.