Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyên Dương (2007)

  • Bài viết thể hiện ý niệm mới, sắp xếp mới, động thái mới của việc đẩy mạnh công tác “tam nông”, chủ yếu biểu hiện ở các phương diện: (1) Tư tưởng; (2) Hệ thống chính sách trợ giúp; (3) Bước đầu xây dựng thời kỳ mới; (4) Cấu trúc khuân khổ chế độ thời kỳ mới.

  • Bài trích


  • Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (2008)

  • Bài viết phân tích khái niệm, lý luận “tam nông” đã được Trung Quốc thực hiện thành công nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  • Bài trích


  • Nguyễn Khắc Thanh (2022-11)

  • Bài viết làm rõ vị trí, vai trò và những quan điểm, tư tưởng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó vận dụng vào quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng, đánh giá thực trạng và từ đó phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII).