Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Lý Hoàng Mai (2023-10)

 • Bài viết nghiên cứu về sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam, nêu lên một số quan điểm về phát triền bền vững, phát triển nông nghiệp bền vững, phân tích những rào cản trong quá trình phát triển nông nghiệp bền vững, từ đó đề xuất một số khuyến nghị để gỡ bỏ các rào cản và thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triền bền vững.

 • Bài trích


 • Authors: Mai Thị Thanh Xuân (2002)

 • Bài viết đề cập đến một số bài học lớn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của các nước đó mà Việt Nam có thể tham khảo, vân dụng để rút ngắn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của mình: thời kỳ đầu các nước coi trọng phát triển nông nghiệp nông thôn, các nước đều rất chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn, phát triển hệ thống giáo dục đào tạo phù hợp với yêu cầu trong từng thời kỳ, chú trọng chuyển giao công nghệ, chuyển nền nông nghiệp tự cấp tự túc sang nền kinh tế hàng hóa qua con đường phát triển mạnh kinh tế trang trại.

 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Văn Cương (2006)

 • Mục tiêu của bài báo này là nhằm tìm hiểu một số khía cạnh dẫn đến sự thành công trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Trung Quốc, một nước trước đây mà vấn đề an ninh lương thực luôn gây nhức nhối cho nhiều cơ quan, nhiều nhà hoạch định chính sách. Từ đó, đối chiếu với chương trình: “Xây dựng các mô hình ứng dụng khoa hoc và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miên núi đang thực hiện ở Việt Nam” rút ra những bài học kinh nghiệm đế những cơ quan, địa phương đang triển khai, thực hiện chương trình này có những đối sách hợp lí, tránh sự lãng phí nguồn lực của N...

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015)

 • Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Nông nghiệp nông dân và nông thôn nước ta đang đứng trước những cơ hội và không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn diện để phát triển bền vững.