Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-09-27)

 • Báo cáo này mô tả Chương trình UN-REDD Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) thực hiện, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Hiện tại các tổ chức này đang hỗ trợ Bộ NN & PTNT chuẩn bị cho cơ chế Giảm phát thải chưa hoà...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ngọc Nga;  Advisor:Võ Phước Tấn (2019-02)

 • Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư công, quy mô và cơ cấu đầu tư, hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017. Phân tích những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp ở Việt Nam.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Khuyên;  Advisor:Nguyễn Danh Sơn, Trần Minh Yến (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của Luận án có đóng góp các điểm mới về mặt học thuật, lý luận như sau: Xác định rõ hơn các nội dung quản lý PTNN của chính quyền cấp huyện trong điều kiện BĐKH, trong đó nhấn mạnh vào khâu quan trọng là tổ chức thực hiện các chính sách phát triển và qua đó tổng kết, đánh giá chính sách từ thực tiễn địa phương theo các nội dung và chỉ báo/chỉ tiêu được thiết...

 • Tạp chí


 • Hoàng Ngọc Hòa (2017-08)

 • Phát triển nông nghiệp công nghệ cao có thể tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Dưới góc nhìn thể chế, tác giả đề cập đến ba nội dung trọng yếu: 1 - Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là yêu cầu bức thiết nhằm phát triển nông nghiệp nước ta thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn, hiện đại, đạt giá trị gia tăng cao. 2- Nông nghiệp công nghệ cao và vai trò của nó trong cơ cấu lại ngành ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lương Anh, Vũ Thị Thu Huyền (2017-12-22)

 • Bài viết đánh giá hiện trạng chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng hiện đại hóa trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu những tồn tại và tăng cường chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế của Huyện.

 • Bài trích


 • Ma Thị Hường, Vũ Quỳnh Nam; Trần Thị Thu Hương (2017-12-21)

 • Thông qua kết quả khảo sát toàn bộ 51 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tác giả tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Chi phí nguyên liệu; Tổng giá trị tài sản cố định; Kinh nghiệm hoạt động của HTX; Chi phí lao động: Nguồn vốn lưu động của HTX; Trình độ ...

 • Bài trích


 • Tạ Thị Đoàn (-)

 • Trong lúc đầu tư phát triển vào nông nghiệp đang rất thấp so với các ngành khác, thì khuyến khích đầu tư tư nhân thông qua cơ chế đối tác công - tư (PPP) vẫn đang được coi là lời giải cho bài toán thu hút đầu tư vào nông nghiệp; đồng thời, sẽ giúp gỡ những điểm nghẽn trong cơ chế thu hút đầu tư, tạo diện mạo mới cho nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy, để h...