Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thủy (2019-06)

  • Trong hơn 30 năm qua, sản xuất nông nghiệp Việt Nam liên tục tăng trưởng và có đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế chung cả nước, nhất là trong những giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp đang có xu hướng suy giảm, nguồn lực dành cho tăng trưởng cạn kiệt đặc biệt là đất đai. Vì vậy, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất nông nghiệp được xem là bước đi tất...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2012)

  • Tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên mức độ thâm dụng các yếu tố vật chất đầu vào cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) và nguồn lực tự nhiên cao. Mô hình tăng trưởng nông nghiệp như hiện nay mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều và rẻ nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao. Để th...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015)

  • Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Nông nghiệp nông dân và nông thôn nước ta đang đứng trước những cơ hội và không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn ...