Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thục Nguyên (2017)

  • Bài viết đánh giá những thành công và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất một số kiến nghị trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

  • Luận án


  • Bùi Thị Phương Thảo (2015)

  • Khái quát hóa và phát triển những vấn đề lý luận liên quan phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2001-2014, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp của tỉnh, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp của tỉnh Hoà Bình đến&...

  • Bài trích


  • Phạm Quốc Quyết (2016)

  • Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước ta là sự phát triển cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Trong đó, bảo đảm lượng thực, thực phẩm là nội dung quan trọng hàng đầu của bảo đảm vật chất hậu cần phục vụ cho phòng thủ khu vực tỉnh, thành phố, bài viết cho thấy rõ vai trò ...