Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Bộ Thông tin và truyền thông (2014)

  • Báo cáo gồm các nội dung chính sau đây: Tình hình thi hành Luật Báo chí từ năm 1999 đến nay; Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí. Việc thi hành Luật Báo chí trong xã hội. Tình hình thi hành Luật Báo chí của các chủ thể quy định trong Luật. Những vấn đề đặt ra qua 15 năm thi hành Luật Báo chí. Phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý báo chí trong những năm sắp tới.