Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • RED Communication (2016)

  • Vận động chính sách là Quá trình tác động gây ảnh hưởng lên quyết định của người ban hành chính sách nhằm thay đổi các chính sách theo mục tiêu đặt ra.

  • Báo cáo


  • Vũ Ngọc Bình (2016)

  • Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. (Điều 5 Luật Bình đẳng giới).