Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Việc sửa đổi Luật Báo chí hiện hành là cần thiết để cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tạo điều kiện cho báo chí phát triển. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được Quốc hội 4 khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015) và thông qua tại kỳ họp thứ 11 ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-7)

 • Với chủ đề " Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa ĐBQH với cử tri", bản tin đã tập hợp các bài viết về tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-9)

 • Thông tin chuyên đề "Hoàn thiện chế độ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND" gồm các bài viết về xây dựng chế định Hội đồng bầu cử quốc gia; nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử; đổi mới công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; những giá trị phổ biến và hạn chế cơ bản của chế độ bầu cử ở các nước tư bản phát triển.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-7)

 • Bản tin về chủ đề "Tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hội trình sáng kiến pháp luật" gồm các bài viết của các nhà nghiên cứu nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc thúc đẩy thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật của Đại biểu Quốc hội.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-5)

 • Chuyên đề đặc biệt số 2 "Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992" bàn về các luận cứ Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; Quy định về mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Chế định quyền con người, quyền nghĩa vụ của của công dân,...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-5)

 • Bản tin "Thông tin khoa học lập pháp" về chủ đề "Các dự án luật tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII" đăng tải kết quả một số hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học có liên quan đến các dự án luật và nội dung được Quốc hội xem xét cho ý kiến. Bao gồm: Hoàn thiện dự án Luật Khoa học công nghệ; Dự luật việc làm; Thực hiện luật bình đẳng giới...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-8)

 • Tập hợp các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia về việc nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; việc sử dụng thông tin kinh tế tài chính trong thảo luận và quyết định ngân sách Nhà nước; Sử dụng kết quả kiểm toán Nhà nước trong việc Quốc hội thảo luận, quyết định ngân sách Nhà nước.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-10)

 • Chủ đề "dự án luật tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII" đăng tải kết quả một số hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học bao gồm: Những vấn đề đặt ra từ phiên giải trình về hoạt động công chứng, chứng thực; Hoàn thiện dự án luật đấu thầu; Chính sách thúc đẩy việc làm; Quản lý môi trường trong quá trình đô thị hóa...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-4)

 • Bản tin với chủ đề "Sửa đổi luật tổ chức Quốc hội" góp phần cung cấp thêm thông tin khoa học làm cơ sở cho việc thảo luận cho ý kiến về Dự án luật, trên cơ sở một số hội thảo, tọa đàm, các công trình nghiên cứu do các cơ quan của Quốc hội chủ trì thực hiện.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-3)

 • Chủ đề "Sửa đổi luật đất đai năm 2003" đã đưa ra những phân tích, nghiên cứu về chế định sở hữu đất đai và việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay.