Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-5)

 • Bản tin "Thông tin khoa học lập pháp" về chủ đề "Các dự án luật tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII" đăng tải kết quả một số hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học có liên quan đến các dự án luật và nội dung được Quốc hội xem xét cho ý kiến. Bao gồm: Hoàn thiện dự án Luật Khoa học công nghệ; Dự luật việc làm; Thực hiện luật bình đẳng giới...

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-5)

 • Chuyên đề đặc biệt số 2 "Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992" bàn về các luận cứ Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; Quy định về mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Chế định quyền con người, quyền nghĩa vụ của của công dân,...

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-7)

 • Với chủ đề " Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa ĐBQH với cử tri", bản tin đã tập hợp các bài viết về tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-9)

 • Thông tin chuyên đề "Hoàn thiện chế độ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND" gồm các bài viết về xây dựng chế định Hội đồng bầu cử quốc gia; nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử; đổi mới công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; những giá trị phổ biến và hạn chế cơ bản của chế độ bầu cử ở các nước tư bản phát triển.

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Chủ đề "Dự án luật tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XIII" bao gồm nội dung về Dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Dự án sửa đổi bổ sung của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; xây dựng luật tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp nước CHXHC Việt Nam; thực trạng và kiến nghị về sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt đông dạy nghề,...

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-6)

 • Đề cập đến các nội dung gồm: Dự thảo luật tổ chức chính quyền địa phương; góp ý hoàn thiện dự thảo luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; cơ sở lý lluận và thực tiễn luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng mô hình chính quyền đô thị; ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Bản tin về "Dự án luật tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII" gồm những bài viết đề cập đến tham vấn ý kiến công chúng về Dự thảo luật trưng cầu ý dân; góp ý xây dựng luật tiếp cận thông tin; pháp luật về hoạt động báo cáo giải trình tại Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội ở nước ta hiện nay...

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-8)

 • Với chủ đề "Bộ luật dân sự (sửa đổi)", bản thông tin bàn về việc tham vấn công chúng về quyền nhân thân trong Dự thảo bộ luật dân sự; chế định hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự; bộ luật dân sự về chế định quyền thừa kế và chế định quyền nhân thân; ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-12)

 • Chủ đề "Quốc hội giám sát về phát triển kinh tế" gồm các bài viết về vai trò giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là giám sát của Quốc hội về hoạt động thu hút FDI; đầu tư công; ngân sách nhà nước và chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và việc thực thi các điều ước quốc tế về thương mại.

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-7)

 • Bản tin về chủ đề "Tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hội trình sáng kiến pháp luật" gồm các bài viết của các nhà nghiên cứu nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc thúc đẩy thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật của Đại biểu Quốc hội.