Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-9)

 • Thông tin chuyên đề "Hoàn thiện chế độ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND" gồm các bài viết về xây dựng chế định Hội đồng bầu cử quốc gia; nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử; đổi mới công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; những giá trị phổ biến và hạn chế cơ bản của chế độ bầu cử ở các nước tư bản phát triển.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2013-7)

 • Bản tin về chủ đề "Tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hội trình sáng kiến pháp luật" gồm các bài viết của các nhà nghiên cứu nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc thúc đẩy thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật của Đại biểu Quốc hội.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-8)

 • Với chủ đề "Bộ luật dân sự (sửa đổi)", bản thông tin bàn về việc tham vấn công chúng về quyền nhân thân trong Dự thảo bộ luật dân sự; chế định hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự; bộ luật dân sự về chế định quyền thừa kế và chế định quyền nhân thân; ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-12)

 • Chủ đề "Quốc hội giám sát về phát triển kinh tế" gồm các bài viết về vai trò giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là giám sát của Quốc hội về hoạt động thu hút FDI; đầu tư công; ngân sách nhà nước và chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và việc thực thi các điều ước quốc tế về thương mại.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-6)

 • Đề cập đến các nội dung gồm: Dự thảo luật tổ chức chính quyền địa phương; góp ý hoàn thiện dự thảo luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; cơ sở lý lluận và thực tiễn luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng mô hình chính quyền đô thị; ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Bản tin về "Dự án luật tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII" gồm những bài viết đề cập đến tham vấn ý kiến công chúng về Dự thảo luật trưng cầu ý dân; góp ý xây dựng luật tiếp cận thông tin; pháp luật về hoạt động báo cáo giải trình tại Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội ở nước ta hiện nay...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Việc sửa đổi Luật Báo chí hiện hành là cần thiết để cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tạo điều kiện cho báo chí phát triển. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được Quốc hội 4 khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015) và thông qua tại kỳ họp thứ 11 ...