Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Dung (2016)

 • Bầu cử là một chế định trọng tâm của các chính phủ dân chủ. Trong một chế độ dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân. Cơ chế căn bản để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước là tổ chức bầu cử tự do và công bằng.

 • -


 • Đinh Xuân Thảo (2014)

 • Phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực Nhà nước. Trình bày các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 2013 dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc

 • -


 • Hoàng Văn Tú (2014)

 • Bài viết dưới đây trình bày bối cảnh hiến định thiết chế Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi; nêu mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong việc thành lập, giám sát Kiểm toán nhà nước và việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp sửa đổi và Kiểm toán nhà nước

 • -


 • Nguyễn Hữu Vạn (2014)

 • Trình bày vai trò quan trọng của KTNN : tăng cường giám sát của Quốc hội và giám sát của nhân dân đối với quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần đảm bảo minh bạch các quan hệ kinh tế, tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phân tích nội dung chủ yếu để triển khai&#x...