Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Ngô Văn Giới (2022-10-06)

  • Bài viết làm rõ các vấn đề về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức; trách nhiệm xã hội của trí thức; công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đối với trí thức; vấn đề sử dụng và chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức; đề xuất một số ý kiến về các nội dung giải pháp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của đội ngũ trí thức trí thức trong công cuộc xây dựng, phát triển đất&#...