Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Đặng Văn Bài (2022-11)

 • Bài viết đi sâu phân tích những vấn đề đặc thù trong hoạt động quản lý di sản văn hóa phi vật thể như đối tượng quản lý, công cụ quản lý và đặc biệt là vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và khuyến nghị xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, văn bản pháp luật phù hợp để quản lý có hiệu quả hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể ở tầm quốc gia và thế giới hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 • Bài trích


 • Authors: Đặng Văn Bài (2023-01)

 • Bài viết bàn về nhu cầu hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà quan trọng nhất là Luật Di sản văn hoá nhằm cụ thể hoá và pháp điển hoá chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa. Bên cạnh đó, bài viết cũng trao đổi ý kiến về những chính sách phù hợp và mô hình hoạt động có hiệu quả nhằm phát huy thế mạnh của di sản văn hóa với tư cách là mục tiêu, là động lực tinh thần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hoá có tiềm năng theo các mục tiêu chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030.

 • previous
 • 1
 • next