Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Hoài Sơn (2019-07-19)

 • Bài viết trình bày những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới và để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Hoài Sơn (2021-01-27)

 • Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, việc tăng cường phúc lợi xã hội ngày càng trở nên cần thiết, góp phần đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân, trong đó có nhu cầu văn hóa. Do đó, việc nghiên cứu các vấn đề về phát triển văn hóa - nghệ thuật nhìn từ phương diện phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội có ý nghĩa vô cùng...

 • Bài trích


 • Bùi Hoài Sơn (2021-10-12)

 • Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Để thực hiện được mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển bền vững, thịnh vượng thì một trong những giải pháp cấp thiết hiện nay là nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa biển, đảo, qua đó giữ gìn và phát&#...

 • previous
 • 1
 • next