Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Lê Thị Thu Thanh (2018)

  • Các nét văn hóa độc đáo của dân tộc Tày đã góp phần làm nên bức tranh đa màu, sống động, phong phú trong bức tranh văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, giống như nhiều dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam, người Tày nói chung và một bộ phận người Tày di cư vào Đắk Lắk nói riêng đang chứng kiến sự mai một. Bài viết tìm hiểu về những biến đổi văn hóa của người Tày ở tỉnh Đắk Lắk, ...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thu Hoài (2020-04)

  • Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung và di sản vân hóa tộc người thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tây Bắc là khu vực có nhiều tộc người thiểu số với nền văn hóa đa di sản, là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn, phát huy nguồn đặc biệt này để phát...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thu Hoài (2020-04)

  • Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung và di sản văn hóa tộc người thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tây Bắc là khu vực có nhiêu tộc người thiểu số với nền văn hóa đa dạng, là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn, phát huy nguồn đặc biệt này để phát triển...