Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Vũ Thế Duy;  Advisor:Hoàng Văn Chức; Hoàng Minh Đô (2018)

 • Nghiên cứu và hệ thống hóa những cơ sở lý luận QLNN đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam. Điều tra, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của đạo Tin lành và QLNN đối với hoạt động của đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu những quan điểm, chủ trương của Đảng; định hướng và chính sách của của Nhà nước về tôn giáo và đạo Tin lành, qua đó, đề xuất các giải&...

 • Luận án


 • Ngô Thị Hương;  Advisor:Nguyễn Văn Huyên, Bùi Thị Thanh Hương (2019)

 • Luận án đã phân tích, làm rõ thực trạng của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc; khái quát được những thành công và hạn chế trong giữ gìn, phát huy đó; Xác định nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan của cả thành công và hạn chế của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Yến, Mạc Thị Hoài Thương (2019-10)

 • Quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số là một trong những quyền chứa đựng nhiều yếu tố đặc thù và phản ánh rõ nhất những yếu tố “riêng biệt” trong các quyền con người của người dân tộc thiểu số. Đảm bảo quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được pháp luật quốc tế và Việt Nam ghi nhận. Để thực hiện tốt hơn việc đảm bảo các quyền này, cần tăng cường hơn nữa vai trò của...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hoàng Thị Hương (2017-06-14)

 • Trong quá trình phát triển, nhất là xây dựng nông thôn mới hiện nay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn là đồng bào các dân tộc thiểu số. Bài viết trình bày một số vấn đề đặt ra đối với việc giữ gìn bản&#x...

 • Luận án


 • Mai Thị Trang;  Advisor:Nguyễn Văn Tài, Mai Quang Hiện (2021)

 • Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng cả mặt ưu điểm và khuyết điểm thực hiện phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay. Đồng thời, khái quát những vấn đề đặt ra đối với phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay. Luận án đã đề xuất và luận giải ba nhóm giải pháp cơ bản, khả thi để&...