Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Chu Mạnh Hùng (2008)

 • Bài viết trình bày về tiến trình hình thành cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN. Việc thành lập cộng đồng văn hoá - xã hội không chỉ là một sự thích ứng của ASEAN trước tình hình quốc tế có nhiều biến động, đó là việc làm cụ thể để hiện thực hoá tầm nhìn ASEAN 2020, mà còn bắt nguồn từ chính nhu cầu nội tại của các nước ASEAN bởi các nước có những đặc điểm về kinh tế, xã&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Tuyết Hạnh;  Advisor:Cao Thế Trình, Bùi Văn Hùng (2019)

 • Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần xây dựng luận cứ khoa học để nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc ở Ninh Thuận cũng như trên phạm vi cả nước, giúp cho các cấp chính quyền, các nhà hoạch định chính sách kịp thời hoàn thiện hoặc đề ra những chính sách kinh tế, xã hội, xây dựng nền văn hóa mới phù hợp với từng tộc người.

 • Bài trích


 • Trần Thúy Vân (2015)

 • Nhiều quốc gia trên thế giới đạt được những thành tưu to lớn trong phát triển du lịch dựa vào bản sắc văn hóa, các điều kiện, tiềm năng cũng như các chính sách và kinh nghiệm... Đối với sự phát triển của du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đóng vai trò rất quan trọng nếu đáp ứng các yêu cầu mà nhiệm vụ phát triển ngành Du lịch đặt ra.

 • Bài trích


 • Quách Ngọc Dũng (2015)

 • Văn hóa là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Sức mạnh văn hóa đã trở thành nguồn nội lực giúp dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, sức mạnh ấy càng phải được tiếp tục phát huy.

 • Bài trích


 • Phạm Trương Hoàng, Hoàng Thị Lan Hương; Đào Minh Ngọc, Phùng Thị Hằng (2020-11)

 • Bài viết phân tích một số mô hình điển hình trong quá trình hợp tác phát triển hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa một số địa phương ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Từ đó, đề xuất một số bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và sự tham gia của các bên trong hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam

 • Luận án


 • Trần Quốc Bảo;  Advisor:Nguyễn Quang Hồng, Trần Đức Cường (2021)

 • Luận án đã tập trung làm rõ thực trạng ba ngành kinh tế chính của huyện Nam Đàn thời kỳ 1802 - 1884 là Nông nghiệp (gồm trồng trọt và chăn nuôi), Thủ công nghiệp và Thương nghiệp. Trong từng ngành đều đi từ tình hình sản xuất, đến năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế. Là một huyện chuyên canh nông nghiệp nên ngành kinh tế này được luận án trình bày sâu hơn với nhiều tư liệu và ...

 • Bài trích


 • Phutsady PHANYASITH (2015-06-22)

 • Trong công cuộc CNH, HĐH đất nước Lào hiện nay, Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã đề ra những chủ trương, chú trọng phát triển hoạt động du lịch, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về du lịch. Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào VII xác định: “Thúc đẩy đầu tư phát triển địa điểm du lịch, phát triển nguồn nhân lực về du lịch, củng cố cơ chế quản lý du lịch, ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trùng Khánh (2021-07-05)

 • “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22-1-2020, khẳng định quan điểm phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Trước những thách thức mới từ đại dịch COVID-19, bài viết phân tích các phương án ứng ...