Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Quách Ngọc Dũng;  Advisor:Lê Như Thanh; Nguyễn Danh Ngà (2018)

 • Phân tích làm rõ cơ sở khoa học của QLNN về di tích quốc gia đặc biệt như: khái niệm di tích quốc gia đặc biệt, QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt; nội dung QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt; nghiên cứu kinh nghiệm QLNN về di tích, di sản văn hóa thế giới. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt vùng ĐBSH giai đoạn 2010-20107, trên cơ sở đó c...

 • Bài trích


 • Quách Ngọc Dũng (2015)

 • Văn hóa là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Sức mạnh văn hóa đã trở thành nguồn nội lực giúp dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, sức mạnh ấy càng phải được tiếp tục phát huy.

 • previous
 • 1
 • next