Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Mai Thị Trang;  Advisor:Nguyễn Văn Tài, Mai Quang Hiện (2021)

  • Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng cả mặt ưu điểm và khuyết điểm thực hiện phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay. Đồng thời, khái quát những vấn đề đặt ra đối với phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay. Luận án đã đề xuất và luận giải ba nhóm giải pháp cơ bản, khả thi để&...

  • Bài trích


  • Nguyễn Văn Minh (2016)

  • Trong những năm gần đây, hiện tượng tôn giáo mới (HTTGM) ở Việt Nam đã được một số ngành và nhà khoa học chú ý nghiên cứu. Mặc dù các công trình công bố còn hạn chế, nhưng các nghiên cứu bước đầu đã đánh giá khái quát về các HTTGM. Bài viết tập trung phân tích một số đặc điểm và ảnh hưởng chủ yếu đến sự phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), ổn định chính trị và trật tự&...

  • Bài trích


  • Cao Trung Vinh (2019-02)

  • Năm 2005, Không gian văn hóa Cồng chiêng được Tổ chức UNESCO ghi danh. Việc bảo tồn và phát huy các loại hình diễn xướng liên quan đến âm nhạc cồng chiêng được chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đặc biệt quan tâm. Các dự án sưu tầm , phát huy di sản cồng chiêng, khôi phục lễ hội cồng chiêng tại 5 tỉnh Tây Nguyên đã góp phần không nhỏ cho việc quảng bá di sản và hình ảnh&#...