Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Độ (2018-03)

 • Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, đặc biệt, ngày 05/02/2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 41 /CTTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác quản lý và tổ chức lẽ hội. Đây chính là cơ sở quan trọng để quản lý hoạt động lễ hội dân gian, giáo dục về truyền thống tốt đẹp của quê&#x...

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Phương Hậu (2017-08)

 • Những đặc trưng của văn hóa làng Việt ở đồng bằng Bắc Bộ cho đến nay tuy có một vài biến đổi nhưng không hề đứt đoạn với quá khứ, trái lại, có sự tiếp nối bền bỉ và sống động cách sống, cách nghĩ, những hội hè, đình đám, những tập tục, tín ngưỡng của các thế hệ đi trước. Sự biến đổi nhất định của văn hóa làng Việt truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ thể hiện rõ trong thiết chế...

 • Bài trích


 • Hoàng Văn Chức, Phạm Văn Nam (2015)

 • Bài viết làm rõ 3 vấn đề: 1) Về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở Bình Định; 2) Chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và bài học kinh nghiệm; 3) Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

 • Luận án


 • Lê Khánh Ly;  Advisor:Hoàng Quốc Bảo, Phạm Ngọc Trung (2020)

 • Luận án tiếp cận tuyên truyền như là một hoạt động có mục đích, từ đó đưa ra định nghĩa về tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu là hoạt động mà chủ thể tuyên truyền sử dụng những phương thức để truyền tải giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu, giúp cho đối tượng có nhận thức đúng về giá trị văn hóa của tín ngưỡng; đồng thời động viên, cổ vũ họ tự giác, tích cự...

 • Bài trích


 • Vũ Hồng Thuật (2020-08)

 • Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam đang ngày càng phát triển nhất là từ khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều điện thờ được mở ra, đền, phủ được sửa sang mới, hầu đồng nở rộ khắp nơi. Bên cạnh những yếu tố tích cực, vẫn còn nhiều yếu tố hạn chế như các biểu hiện lại căng, trục lợi, hiện&#x...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Phượng (2021)

 • Giải quyết những tác động của tôn giáo đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay là nhiệm vụ cần được quan tâm của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp cảu các dân tộc thiểu sổ

 • Bài trích


 • Vũ Thế Duy (2021)

 • Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến công tác tôn giáo và có các chính sách phù hợp với công tác tôn giáo trong từng thời kỳ, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, hiện nay một số chính sách còn có sự chồng chéo gây khó khăn nhất định cho việc tổ chức thực hiện