Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Quách Ngọc Dũng (2015)

  • Văn hóa là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Sức mạnh văn hóa đã trở thành nguồn nội lực giúp dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, sức mạnh ấy càng phải được tiếp tục phát huy.

  • Bài trích


  • Authors: Trần Thúy Vân (2015)

  • Nhiều quốc gia trên thế giới đạt được những thành tưu to lớn trong phát triển du lịch dựa vào bản sắc văn hóa, các điều kiện, tiềm năng cũng như các chính sách và kinh nghiệm... Đối với sự phát triển của du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đóng vai trò rất quan trọng nếu đáp ứng các yêu cầu mà nhiệm vụ phát triển ngành Du lịch đặt ra.

  • Bài trích


  • Authors: Đinh Thị Minh Tuyết, Triệu Thị Ngọc (2015)

  • Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua năm 2001 đã đánh dấu bước quan trọng về việc xây dựng khung pháp lý cao nhất cho việc bảo tồn di sản văn hóa và khẳng định sự ứng xử ngang bằng trong nhận thức giữa di sản văn háo vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.