Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Nguyễn Huy Hiệu (2014)

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố dân tộc và thời đại, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại mới dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sức mạnh trí tuệ của đập tan cứ điểm phòng ngự mạnh nhất của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ