Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • |Báo cáo nêu một số ví dụ cụ thể (về đường sắt răng cưa Tháp Chàm -Đà Lạt) như những bài học thất bại đau đớn (khi xác định sai nguồn lực văn hóa làm thất thoát hàng nghìn tỷ tài sản quốc gia). Từđ ó, đưa ra gợi ý chính sách về việc ứng xử với tài sản văn hóa (cultural property) và tài sản quốc gia (national property) qua 02 ví dụ Cầu Long Biên và Đại học Đông Dương từ góc nhìn đối sánh.

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa là vấn đề quan trọng và cấp bách. Càng cấp bách hơn khi trong thực tiễn đang nảy sinh những hiện tượng phi giá trị. Hệ thống hệ giá trị văn hóa truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang bị chối bỏ thậm chí “giải thiêng”. Bảo tồn và phát huy giá trị đòi hỏi phải xây dựng được thể chế và chính sách phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng ở các bản làng vùng đồng bảo dân tộc thiểu số, ở vùng nông thôn Việt Nam vai trò của thể chế phi chính thức đang chi phối mạnh mẽ mọi mặt trong đời sống cá nhân và cộng đồng. Vì vậy cần phải nghiên cứu các giải pháp cụ thể về xây dựng thể chế, chính sách chính thức và phi chính thức. Bản báo cáo này tr...

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với định tính, bài nghiên cứu này đưa ra luận điểm: pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa pháp luật với thực tiễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Bài nghiên cứu cũng sẽ chỉ ra 04 xu hướng trong việc hoàn thiện thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện.; |Bài nghiên...