Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Huỳnh Thanh Triều (-)

 • Bàn về xu hướng và các chính sách phát triển trong tương lai. Đổi mới phương pháp giảng dạy khuyến khích sinh viên tự học từ đó tăng cao nhu cầu sử dụng tài liệu điện tử của thư viện; điện tử hóa các giáo trình giảng dạy; nâng cao nghiệp vụ thư viện và dịch vụ thư viện.

 • Văn bản pháp luật


 • - (2016-03-02)

 • Văn bản quy phạm pháp luật về chính sách quản lý hoạt động và phát triển thư viện của Hàn Quốc.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Kim Thoa (2019-04-18)

 • Nêu các quy định của Hiến pháp, các nghị quyết của Đảng liên quan đến dự án Luật Thư viện. Một số nội dung cơ bản của Luật Thư viện về hệ thống thư viện cấp xã, đánh giá tác động và đề xuất một số giải pháp liên quan đến kiện toàn hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Vũ Dương Thúy Ngà (2019-04-18)

 • Bài viết nêu quá trình xây dựng Luật Thư viện và nội dung quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Thư viện; Quy định về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong một số luật Thư viện của nước ngoài; Quy định về quản lý Nhà nước về thư viện trong Dự thảo Luật.

 • Văn bản pháp luật


 • Phạm Trọng Nghĩa (2019-04-18)

 • Trình bày quan điểm cá nhân về một số vấn đề cần quan tâm trong Dự án Luật Thư viện: Quan điểm chung; Khái niệm Thư viện, dịch vụ thư viện; Chức năng của Thư viện; Nguyên tắc hoạt động của Thư viện; Mô hình và các loại hình thư viện; Thành lập Thư viện; Quyền sử dụng Thư viện của một số đối tượng; Kỹ thuật lập pháp.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Trọng Phượng (2019-04-19)

 • Nêu mục đích và thực trạng của việc xếp hạng thư viện. Đặt câu hỏi có nên giữ quy định về việc xếp hạng trong dự thảo luật Thư viện khi mà các quy định mới chỉ dừng ở thẩm quyền, thủ tục xếp hạng mà chưa làm rõ mục đích của việc xếp hạng.