Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Lê Quỳnh Chi, Nguyễn Thị Bảo (2019-04-19)

  • Nói về các giai đoạn phát triển của ngành Thông tin Thư viện: Quản lý tư liệu – Quản lý thông tin – Quản lý tri thức. Khái niệm Quản lý tri thức, đặc điểm của nó. Thư viện đại học với chức năng quản lý tri chức trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin: 1) Tạo lập, lưu trữ, tổ chức và quản lý thông tin –tri thức, 2) Truyền bá và phổ biến tri thức.

  • Thông tin chuyên đề


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

  • Hai loại hình Thư viện công cộng, Thư viện đa ngành, chuyên ngành đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực cho đất nước.. Để cung cấp thêm thông tin tham khảo về nội dung trên, phục vụ việc xem xét dự án Luật Thư viện, bẳng bài viết này, Viện Nghiên cứu lập pháp đưa ra một số kiến nghị về việc phân loại thư viện ở nước ta hiện nay.

  • Thông tin chuyên đề


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

  • Thư viện cấp xã là một bộ phận của hệ thống thư viện công lập. Việc thành lập và hoạt động của thư viện cấp xã được quy định trong Pháp lệnh Thư viện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28/12/2000. Bài viết nêu tổng quan về hệ thống thư viện cấp xã, thực trạng tổ chức, hoạt động của hệ thống thư viện cấp xã và đề xuất một số giải pháp.