Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Phân tích vai trò của Chính phủ và nội dung công việc Chính phủ cần làm và phải làm theo Hiến pháp 2013. Trình bày quy mô và cơ cấu tổ chức của Chính phủ phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm dân số làm việc trong Chính phủ và chi tiêu của Chính phủ so với GDP. Đề xuất kiến nghị tìm cách thể hiện rõ nhiệm vụ của Chính phủ trong Dự thảo Luật tổ chức Chính phủ

 • -


 • Thái Thị Tuyết Dung (2014)

 • Trình bày nội dung vai trò của Chính phủ trong quá trình ban hành và thực hiện các văn bản luật : vai trò là chủ thể quan trọng nhất trong hoạt động ban hành các văn bản luật; vai trò quyết định trong quá trình triển khai thi hành các văn bản luật. Đề cập một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các văn bản luật. Đề xuất kiến nghị sửa đổi các văn bản luật nâng cao vai trò của...

 • -


 • Cao Vũ Minh (2014)

 • Phân tích khái niệm và nội dung quyền Hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp 2013. Đề xuất một số kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 phù hợp với bối cảnh Hiến pháp 2013 : về vị trí, tính chất pháp lý; về cơ cấu, tổ chức; về nguyên tắc hoạt động; về thẩm quyền của Chính phủ; về cơ chế chịu trách nhiệm của các thành viên Chính phủ

 • -


 • Hoàng Thị Ngân (2014)

 • Phân tích mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác theo Hiến pháp 2013. Phân tích hoạt động hoạch định chính sách quốc gia ở các Điều 69, Điều 70, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày các nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mối quan hệ giữa Chính phủ và các bộ, Bộ trưởng trong việc thực hiện&...