Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Trường Vĩnh Xuân (2014)

 • Trình bày cơ sở hiến định -- Một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến quyền con người: Xây dựng và hoàn thiện các thủ tục tố tụng hình sự phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm những nguyên tắc của luật quốc tế về tôn trọng quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, không để xảy ra oan sai; pháp luật về tố tụng hình sự cầ...

 • 1998


 • Nguyễn Duy Chiến (1998)

 • Khái lược đôi nét những qui định của Hiến pháp về việc ký kết điều ước quốc tế (đa phương và song phương) trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam.Lần lượt đi sâu nghiên cứu về 4 bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980 và 1992.Tiến hành phân tích 4 đặc trưng đổi mới về việc qui định ký kết điều ước quốc tế trong bản Hiến pháp năm 1992. Đưa ra một số đánh giá các qui định của các ...

 • 2006


 • Đào Trí Úc (2006)

 • Vì sao cần có tài phán hiến pháp?: Dân chủ-nhà nước pháp quyên-hiến pháp; tài phán hiến pháp-công cụ duy trì và bảo vệ chế độ nhà nước pháp quyền và nền dân chủ -- Những đặc trưng đãng chú ý của các hình thức tài phán hiến pháp ở các nước trên thế giới: Tài phán hiến pháp ở Anh -Mỹ; tài phán hiến pháp ở các nước Châu Âu lục địa -- Những tiền đề nào cho vấn đề tài phán hiến&#x...

 • 2014


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • Electronic Resources; So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây, Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

 • 2009


 • Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Sự tiếp thu chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam trước khi Hiến pháp 1946 ra đời -- Sản phẩm của sự tiếp thu chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam-Hiến pháp 1946 -- Bước thoái trào và tương lai của chủ nghĩa hợp hiến.

 • 2009


 • Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Luật hiến pháp học đường. Phân tích-diễn giải Hiến pháp. Nghiên cứu chủ nghĩa hợp hiến. Phân tích-phê bình Hiến pháp. Thực tế của Hiến pháp. Sơ kết