Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Authors: Vũ Thu Hằng (2014)

  • So với Luật tổ chức Quốc hội năm 2011, Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi (Dự thảo) hiện nay đã coi trọng các hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội. Hình thức thể hiện ra bên ngoài của các hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tố cao là Hiến pháp, luật, nghị quyết. Ba loại văn bản này được ban hành nhằm thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong chức năng cơ bản của Quốc hội. Do vậy, tính chất pháp lý, nội dung của các văn bản cần phải được quy định cụ thể và rõ ràng trong Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi

  • Bài trích


  • Authors: Lương Minh Tuân, Đỗ Ngọc Tú (2015)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Hoạt động lập hiến của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (2) Hoạt động lập pháp của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (3) Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp.

  • Sách


  •  (1959)

  • Toàn văn dự thảo Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1959 gồm 9 chương về Chế độ kinh tế và xã hội; Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Quốc hội; Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; Hội đồng Chính phủ; Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính địa phương các cấp; Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân; Quốc kỳ - Quốc huy - Thủ đô; Sửa đổi hiến pháp.