Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Thái Thị Tuyết Dung (2014)

  • Trình bày nội dung vai trò của Chính phủ trong quá trình ban hành và thực hiện các văn bản luật : vai trò là chủ thể quan trọng nhất trong hoạt động ban hành các văn bản luật; vai trò quyết định trong quá trình triển khai thi hành các văn bản luật. Đề cập một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các văn bản luật. Đề xuất kiến nghị sửa đổi các văn bản luật nâng cao vai trò của...

  • 2014


  • Vũ Thu Hằng (2014)

  • So với Luật tổ chức Quốc hội năm 2011, Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi (Dự thảo) hiện nay đã coi trọng các hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội. Hình thức thể hiện ra bên ngoài của các hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tố cao là Hiến pháp, luật, nghị quyết. Ba loại văn bản này được ban hành nh...