Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Phạm Văn Hùng (2014)

  • Khái quát về Tòa án- cơ quan thực hành quyền tư pháp, thành công lớn của các nhà lập hiến. Trình bày nội dung chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự : bảo đảm sự đúng đắn trong việc bắt người; bảo đảm không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình... Phân tích ý nghĩa của chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự trong Hiến pháp 2013

  • 2014


  • Authors: Hoàng Văn Nghĩa (2014)

  • Hiến pháp năm 2013 đã đặt nền móng cho thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước ta. So với các bản Hiến pháp trước đây, đặc biệt là Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có những phát triển mới trong chế định về quyền con người: Sự thay đổi về tên Chương chế định về quyền con người; Chương quyền con người, quyền công dân được đưa lên Chương 2 trong Hiến pháp năm 2013; về sự mở rộng nội hàm, chủ thể của các quyền con người; khẳng định nhân phẩm là quyền bất khả xâm phạm của mọi người; Hiến pháp năm 2003 đã bổ sung một số quyền mới, phản ánh xu hướng hội nhập và phát triển của nước ta; việc bổ sung nguyên tắc hiến định về giới hạn quyền hay khi nào quyền con người c...

  • 2013


  • Authors: Nguyễn Linh Giang (2013)

  • Những điểm bất hợp lý của Chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 -- Những góp ý sửa đổi đối với Chương II -- Một số phương án kiến nghị cụ thể đối với một số quy định trong Chương II Dự thảo Hiến pháp