Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Ngọc Đường (2015)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định cho việc đổi mới về chất mô hình lập pháp. (2) Mô hình lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định để nhận thức thống nhất một số vấn đề còn có các quan niệm khác nhau trong thực tiễn lập pháp.

 • Tạp chí


 • Trần Ngọc Đường (2011)

 • Hiến pháp và dân chủ trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai yếu tố không tách rời nhau. Hiến pháp dân chủ phải là bản hiến pháp có nội dung và cách thức xây dựng dân chủ đồng thời là phương tiện để cho nhân dân được hưởng quyền tự do dân chủ. Ngược lại, dân chủ là điều kiện cần và đủ cho bản hiến pháp dân chủ ra đời, tồn tại và phát huy giá trị.

 • Bài trích


 • Trần Ngọc Đường (2021-03-10)

 • Chính quyền địa phương là một trong những định chế pháp lý quan trọng của Hiến pháp năm 2013, bởi chính quyền địa phương là một bộ phận không thể tách rời bộ máy nhà nước do Hiến pháp quy định. Theo đó, cần dựa trên cơ sở hiến định để tiến hành xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước nói chung, chính quyền địa phương nói riêng. Bài viết trình bày nội dung chính quyền địa phương là một&#...

 • previous
 • 1
 • next