Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Hoàng Chí Bảo (2014)

 • Nhận định vai trò quan trọng của Đảng - ngọn nguồn sâu xa của sức mạnh làm nên kỳ tích Việt Nam. Khẳng định yếu tố cán bộ là vốn quý của Đảng, tài sản của nước, của nhân dân từ đó đề cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện giáo dục cán bộ của Đảng ta

 • -


 • Phạm Hồng Thái (2014)

 • Phân tích chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp năm 1946. Chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp 1959. Chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp năm 1980. Chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi,bổ sung năm 2001). Chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp 2013

 • 2007


 • Đào Trí Úc (2007)

 • Nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa lập hiến Việt Nam hiện đại. Những thành tựu chủ yếu của quá trình phát triển chủ nghĩa lập hiến ở Việt Nam. Những vấn đề đặt ra trong sự phát triển tiếp theo của chủ nghĩa lập hiến ở Việt Nam

 • Bài trích


 • Trần Thái Dương (2018-6)

 • Quan niệm nguyên tác giới hạn quyền (quyền con người, quyền cơ bản cùa công dân) trong Hiến pháp theo nghĩa rộng gồm nguyên tắc chung về sự giới hạn đối với các quyền và nguyên tắc về sự giới hạn đối với mỗi quyền cụ thể được xác lập khi ghi nhận quyền, tác giả đã khảo cứu, so sánh sự thể hiện nguyên tấc giới hạn quyền trong 5 bản Hiến pháp từ Hiến pháp năm 1946 đén Hiến pháp năm&...