Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Hoàng Văn Nghĩa (2014)

  • Hiến pháp năm 2013 đã đặt nền móng cho thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước ta. So với các bản Hiến pháp trước đây, đặc biệt là Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có những phát triển mới trong chế định về quyền con người: Sự thay đổi về tên Chương chế định về quyền con người; Chương quyền con người, quyền công dân được đưa lên Chương 2 trong Hiến pháp n...

  • 2014


  • Vũ Công Giao (2014)

  • Những cơ hội: Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thúc đẩy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Cải cách khuân khổ về quản trị quốc gia; Hoàn thiện khuân khổ hiến định về quyền con người, quyền công dân -- Những thách thức: Thách thức với việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thách thức với việc thúc đẩy nhà nước pháp quyền; Thách thức với việc cải cách khuân khổ về quản trị quốc gia;&...

  • Bài trích


  • Đào Trí Úc (2015)

  • Hiến pháp năm 2013 đã cho thấy rằng, vấn đề bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự có thể được coi là trục xoay của toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Yếu tố "công bằng". "công minh" vì thế là biểu tượng chung, bao trùm một nền tư pháp, là bản tính của nền tư pháp. Theo đó, công bằng được hiểu trên hai bình diện. Ở bình diện thứ nhất, đó là yêu cầu về...