Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Phạm Hữu Nghị (2014)

  • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...

  • Sách


  • - (2016)

  • Trong cuốn sách, tác giả đã đưa ra những đánh giá, nhận xét về quy định nguyên tắc quyền con ngưòi, quyền công dân qua các bản Hiến pháp của Việt Nam, đặc biệt, đi sâu phân tích các nguyên tắc này theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng thời, đưa ra một số kiến nghị về việc giải thích Hiến pháp nói chung và các nguyên tắc Hiến pháp nói riêng. Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra một...

  • Sách


  • - (2019)

  • Các bài viết trong cuốn sách chủ yếu tập trung đến những nội dung cơ bản sau đây: bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực chính trị, dân chủ gắn với thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước trong yêu cầu về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tố tụng tư pháp là chủ đề được rất nhiều các tác giả quan tâm, tập trung nghiên...