Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2011


  • Thái Vĩnh Thắng (2011)

  • Tư tưởng cải cách nhà nước của Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) -- Tư tưởng xây dựng chế độ quân chủ lập hiến của Phạm Quyền -- Tư tưởng lập hiến của Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Trực và Đảng lập hiến ở Nam Kỳ -- Tư tưởng lập hiến của Nguyễn An Ninh (1900-1943) và Phan Văn Trường (1876-1933) ... -- Tư tưởng lập hiến của Nguyễn Ái Quốc (1890-1969) và Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Bài trích


  • Lê Văn Quyền (2020-04)

  • Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý giữ vai trò là nền tảng và vì thế mà việc bảo vệ Hiến pháp là rất quan trọng. Một trong những biện pháp bảo vệ Hiến pháp hiệu quả nhất là thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật về bảo hiến, cùng với đó là xác lập các thiết chế, phương thức vận hành của các yếu tố này tạo thành một cơ chế bảo vệ Hiến pháp.