Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1997


 • Nguyễn Mạnh Kháng (1997)

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề đã được bàn rất nhiều trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều diễn đàn, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu góp phần tìm hiểu thêm về nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng, hiệu quả của các biện pháp phòng, chóng tham nhũng và một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh đó. Để có thể đề ra các biện pháp phòng, chống hiện tượng...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (-)

 • Bài viết đề cập đến tình hình về quản lý, sử dụng đất đai và tham nhũng trong quản lý sử dụng đất đai; Đánh giá những mặt đạt được và những sai phạm yếu kém và nguyên nhân và một số giải pháp hạn chế tham nhũng.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp khoa học và kỹ thuật) (2008)

 • Đánh giá thực trạng phòng chống tham nhũng và tác động của Luật Phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc thông qua khảo sát 9 tỉnh. Từ đó xác định nguyên nhân đích thực và đề xuất những khuyến nghị thích hợp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản luật phòng chống tham nhũng và phương thức triển khai để luật được thực thi một cách hiệu quả.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ban chuyên trách về công tác Quản trị Doanh nghiệp và Tính minh bạch (2013)

 • Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam về phòng chống tham nhũng và quản trị doanh nghiệp, đưa ra những đề xuất thay đổi cụ thể.